Categorieën
PATRONEN

Lever Yin Kyo

Categorieën
PATRONEN

Lever Ki Stagnatie

Categorieën
PATRONEN

Zinkende Milt Ki

Categorieën
PATRONEN

Nier Yang Kyo

Categorieën
PATRONEN

Hart Yang Kyo

Hart tonifieren en verwarmen (moxa).

Categorieën
PATRONEN

Hart Ki Kyo

Hart Ki tonifieren.

Categorieën
PATRONEN

Ki Stagnatie

Hef stagnatie op.

Categorieën
PATRONEN

Zinkende Ki

Laat Ki stijgen.